درباره مدیریت برنامه ریزی و توسعه

صنعت پتروشیمی به عنوان تجلّی اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و درون‌زایی اقتصادی و نیز شاهراه حیاتی کشور در عرصه صادرات غیرنفتی و صنعتی است. این صنعت پویا و مولّد برای تداوم ارزش‌آفرینی و ارتقاء بهره‌وری منابع، نیازمند توسعۀ ساختارمند و پایدار می‌باشد؛ که تحقق چنین رویکردی بدون برنامه‌ریزی هوشمندانه و جامع‌نگر، امکان‌پذیر نیست. بدین منظور، مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه در جایگاه مغز متفکر، با اتکاء به دانش، تخصص و تجربه ارزشمند موجود توانسته است بطور موفق مسیر صنعت را تسهیل ، دورنما و نقشه راه آیندۀ آن را تبیین نماید.

9%
سهم از تجارت

محصولات در خاورمیانه

40%
سهم صنعت

از صادرات محصولات غیر نفتی

30%
ظرفیت اسمی

نصب‌شده در خاورمیانه

90%
درصد پیشرفت

برنامه ششم توسعه

مهم ترین عناوین مدیریت برنامه ریزی و توسعه

تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران

 • تأسیس بنگاه شیمیائی کشور و اجرای طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس
  1337
 • تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران
  1342
 • - تولد صنعت پتروشیمی و شروع اولیه
  - توسعه صنعت پتروشیمی در قالب سه برنامه عمرانی: احداث مجتمع های پتروشیمی رازی (شاهپور)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز (ایران)، خارگ، فارابی(ایران نیپون) و طرح های توسعه پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بندرامام ( ‏ایران-ژاپن)
  1342-1357
 • - رکود و توقف تا خیزش دوباره صنعت پتروشیمی (تکمیل برخی طرح های نیمه تمام و بازسازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ)
  - خیزش دوباره صنعت پتروشیمی : تکمیل برخی طرح های نیمه تمام، اجرای برنامه 5 ساله اول و بازسازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ- تکمیل و بهره‏ برداری از شماری از طرح های اساسی: بهره برداری از طرح های دی آمونیم فسفات رازی (1369)، متانول اول شیراز (1369)، پتروشیمی بندرامام (1373-1369)، پتروشیمی اصفهان (1371 )، فاز اول پتروشیمی اراک (1372 ) و گسترش دوده صنعتی اهواز(1373)
  1358-1373
 • - اجرای برنامه پنجساله دوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف افزایش سوددهی، توسعه صادرات، گسترش خصوصی سازی و افزایش تولید و تنوع محصول با محصولات ویژه و جدید
  - شروع اولین دوره طلایی صنعت پتروشیمی و اجرای طرح های متعدد پتروشیمی (جهش اول)- اجرای برنامه پنجساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی- خصوصی سازی پتروشیمی و تبدیل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان حاکمیتی نظارتی
  - ادامه طرح های جهش اول- اجرای برنامه پنجساله سوم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  1374-1388
 • - شروع برنامه پنجساله چهارم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  - جهش دوم صنعـت پتروشیمی (مشتمل بر ۴۵ طرح پتروشیمی)- ادامه و اجرای برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  - جهــش ســوم صنعــت پتروشیمی بــا هــدف توســعه متــوازن و پایــدار زنجیره ارزش (مشــتمل بــر 26 طــرح پتروشیمی)
  1390-1404